Deze digitale informatie is i.p.v. de algemene ledenvergadering van 10 februari 2021

Schietsport vereniging Hedel opgericht 13 maart 1985.
Ledenbestand van 245 leden.
Daar wij vanwege de Corona maatregelen geen algemene ledenvergadering kunnen houden dit schrijven.
Wat onze sport betreft moeten wij wachten tot minimaal dinsdag 9 februari.
Als er meer informatie komt delen wij dit met u via onze website.

2020:
Op 14 maart is er een receptie geweest voor het 35 jarig bestaan van S.V.Hedel.
In oktober zijn beide kogelvangers afgegraven en van nieuw zand voorzien.
Ook is er een windscherm geplaatst bij de kantinedeur.
Het afdak is verlengt.  En is er een stukje voor het afdak verhard.
Wapens zijn voor de jaarlijkse onderhouds- beurt bij van Mulekom ter inspectie aangeboden en waar nodig gerepareerd.
Er is een laptop en een beeldscherm gekocht voor onze baanplanner.

Wij zijn ook gaan werken met een baanplanner, dit is gedaan om een grote concentratie van schutters in onze kantine te vermijden.
Maak tijdig een account aan om straks weer gewoon te kunnen gaan schieten!!!!!!!!!!!

Verkiezing bestuursleden:
Dit jaar zijn Rick (bestuurslid) / John (voorzitter) /  herkiesbaar.
Zij geven aan hun volgende periode van 3 jaar de bestuurs-taak die zij nu vervullen weer op zich te willen nemen.
Zijn er tegenkandidaten dan zullen Rick en John hun functie blijven vervullen tot de volgende algemene ledenvergadering zodat er gestemd kan worden.
Als hier bezwaar tegen is dan voor 1 februari een mail versturen via onze website, voor personen die deze taak willen overnemen doen dit volgens de statuten, opgesteld 27 februari 2003 te handelen volgens artikel 9 vermeld onder 2.

De jaarstukken van 2020 liggen na opening van de vereniging op zondag als de penningmeester (Theo) aanwezig is ter inzage.

Voor leden die zich willen aanmelden om hun steentje bij te dragen voor S.V.Hedel graag dit aangeven  via de website.

Plannen voor 2021:
Gezond blijven en zo snel mogelijk de schietpunten openen voor onze schutters!
Post per email via onze website.

Namens bestuur en vrijwilligers.